Workshops

Passend bij dit interactief congres met inspirerende workshops werken we met een “marktconcept”. Je shopt tijdens het congres zelf waar je heen wilt en hoeft dit niet vooraf aan te geven. Er zijn drie rondes van 50 minuten. 

Er zijn al workshops aangemeld, hieronder lees je er meer over. En er is ruimte voor meer goede ideeën. Zet je idee voor een workshop in het formulier en lever het aan. Mail naar info@dwangendrang.nl en ontvang het formulier per omgaande! De adviescommissie neemt een definitief besluit over de aangereikte workshops. Blijf daarvoor de site en de nieuwsbrieven volgen.

 

1 Spoedeisende kinder- en jeugdpsychiatrie: samen voor een vermindering van dwang en drang door Yulius Centrum

Het Centrum Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie bestaat uit de HIC jeugd open & gesloten, 2 IHT teams, 3 FACT Jeugd teams en 2 Acute deeltijdgroepen. Samen zorgen wij voor een totaal aanbod van psychiatrische crisiszorg op maat, schalen wij gemakkelijk drempelloos op en af, behandelen wij zoveel mogelijk in de thuissituatie en zo kort mogelijk klinisch. We zetten ons met z’n allen in om dwang en drang tot een minimum te beperken. We proberen de crisis zo snel mogelijk in de thuissituatie te stabiliseren, bieden intensieve crisiszorg thuis samen met het systeem. Mocht klinische opname nodig zijn trachten we opnames zo kort mogelijk maar zo lang als het moet in te zetten en hebben klinisch de mogelijkheid om de zorg te intensiveren en individualiseren om zo separatie zoveel mogelijk te voorkomen.  Aan de hand van casuïstiek geven wij je een inkijk in ons Centrum voor Spoedeisende Kinder- en jeugdpsychiatrie.

In deze interactieve workshop staan we op een creatieve manier en aan de hand van casuïstiek stil bij de uitdagingen, de winst en de dilemma’s die we tegenkomen bij het terugdringen van dwang en drang. Het doel van onze workshop is zowel een inkijk geven in onze werkwijze en de keuzes die we hebben gemaakt,  als ruimte bieden voor discussie, vragen, en ervaringen van anderen, zodat zowel de workshopleiders als de deelnemers met stof tot nadenken de deur uit gaan. 

2 Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag door GGZ Noord Holland Noord 

‘Een inspirerende en andere manier van omgaan met onacceptabel gedrag’

Agressie, geweld en andere vormen van onacceptabel gedrag (zoals: vermijding, eetproblemen, schoolweigering drugsgebruik, etc.) kunnen menig opvoeder, leerkracht maar ook hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een harde aanpak, maar escalatie ligt dan al gauw op de loer. Toegeven of opgeven is evenmin een bevredigende optie. Beide manieren van reageren leiden vaak tot toenemende machteloosheid waarmee de kans op een vicieuze cirkel van (verdere) escalatie toeneemt.

Geïnspireerd door o.a. Gandhi, Martin Luther King jr en John Lennon ontwikkelde de Israëlische hoog leraar psychologie, Haim Omer geweldloos verzet vanuit de sociaal-politieke hoek naar de hulpverlening. Geweldloos Verzet is een onderscheidende methode gericht op het stoppen van onacceptabel gedrag. De basis van de methodiek is een stevig maar geweldloos verzet tegen het onacceptabele gedrag gecombineerd met vaardigheden gericht op het voorkomen van escalaties en het verstevigen van de onderlinge relatie. Want wanneer de onderlinge relatie goed is, is er simpelweg minder ruimte en reden voor onacceptabel gedrag.

Wij zullen je op een interactieve wijze iets vertellen over de achtergrond van deze krachtige en inspirerende methodiek, die haar kracht internationaal reeds ruimschoots heeft bewezen. En daarbij willen we de vertaalslag naar de ervaringen met Geweldloos Verzet in het terugdringen van dwang en drang in de praktijk met jullie delen.

3 Monitor HIC-J: Wat zijn de verschillen met de HIC monitor voor volwassenen? door Karakter en Herlaarhof

Voor het beoordelen en verbeteren van de kwaliteit van de HIC in de volwassenenpsychiatrie wordt al enige jaren gebruik gemaakt van de HIC Monitor. Nu is deze monitor door behandelaren vanuit  het expertisenetwerk voor kinder- en jeugdpsychiatrie aangepast voor de HIC  voor Jeugd (HIC-J).  Dit is nodig omdat behandelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie deels anders verlopen. In deze workshop wordt stilgestaan bij de belangrijkste verschillen met de bestaande HIC monitor.

Na deze workshop is je duidelijk wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de bestaande HIC monitor en de nieuwe monitor HIC-J en waarom deze keuzes gemaakt zijn.

4 SafePath – Schematherapeutisch werken op behandelgroepen door O.G. Heldringstichting

Na uitleg over wat SafePath inhoudt en een korte theoretische schets van de Schematherapie zullen we op interactieve wijze demonstreren hoe je inzicht kan krijgen in de functie van het problematisch gedrag van jongeren, en wat dit betekent voor de interventie die je kiest als reactie op dat gedrag.  Deze methodiek draagt bij aan het terugdringen van escalaties en het gebruik van dwang – en drangmiddelen. 

Dwang en drang dienen binnen de Jeugdzorg+ zo spaarzaam mogelijk te worden ingezet. Geen enkele jeugdzorgwerker vindt het wenselijk om restrictief te handelen, maar in de praktijk gebeurt het méér dan nodig is. SafePath is een methodiek om behandelteams te trainen en coachen om effectief te reageren op probleemgedrag. De methodiek combineert principes en technieken van Schematherapie, een evidence-based therapie voor persoonlijkheidsstoornissen, met Positieve Psychologie (Bernstein, van OorsouwCandel, & Clercx, 2018). De centrale focus ligt op schemamodi (gemoedstoestanden) die snel kunnen escaleren in geweld. SafePath coacht jeugdzorgwerkers om schemamodi te herkennen en hierop aan te sluiten, met oog voor basisbehoeften van jongeren zoals gehechtheid en grenzen. Een recente studie (van Wijk-Herbrink et al., 2018) toont aan dat SafePath leidt tot een beter leefklimaat en minder restrictief handelen door jeugdzorgwerkers. In deze workshop laten we jullie kennis maken met deze methodiek. 

5 De uitdagingen van het terugdringen van dwang en drang op een bovenregionale KIB jeugdkliniek door Youz

Het klinisch aanbod voor jongeren  In Nederland waarbij de behandeling elders vastgelopen is, vaak door  ernstig  suïcidaal gedrag is beperkt. Het KIB ( Klinisch centrum voor Intensieve behandeling ) in Den Haag is in 2018 heropend met een nieuwe behandelvisie, gebaseerd op de beginselen van de MBT (Mentalization Based Therapy).

Deze workshop heeft als de doel je mee te nemen hoe middels MBT voor deze zeer complexe patiëntenpopulatie een behandelklimaat gecreëerd kan worden waarin dwang en drang teruggedrongen kan worden en aan herstel gewerkt kan worden. Je wordt meegenomen hoe dit nieuwe behandelprogramma vormgegeven is.  Er wordt ingegaan op de kenmerken van de patiëntenpopulatie  en  de uitdagingen die deze patiëntenpopulatie met zich meebrengt. Besproken zal  worden hoe de behandelvisie bijdraagt aan het verminderen van dwang en drang en aan herstel gewerkt kan worden.  

6 Emotieregulatievaardigheden voor de jeugdzorg+ door Karakter en Bijzonder Jeugdwerk

De validerende werking van DGT bij escalerend gedrag!

We willen met deze workshop de deelnemers meenemen in wat dialectische gedragstherapie  (DGT) kan betekenen voor de jeugdzorg +. Bij voornamelijk escalerend gedrag!

Ambulant werken wordt steeds belangrijker. Opnames worden korter. Toch hebben we te maken met een groep jongeren die dermate escalerend gedrag vertonen waarbij kaders en begrenzing nodig zijn. Hoe zorg je dat verblijf korter duurt en hoe zorg je dan dat ze toch in beweging komen en zichzelf beter kunnen regulerenWe willen de deelnemers meenemen in de behandelmethode dialectische gedragstherapie. Een methode die heel goed werkt bij jongeren met escalerend gedrag waar je als hulpverlener onmachtig van wordt en waar je met  begrenzing of dwang op moet reageren. Als hulpverlener is het fijn handvatten te krijgen om minder te beheersen en de jongere meer grip te laten krijgen op zichzelfInterventies uit de Dialectische Gedragstherapie dragen bij aan vergroten van eigen zelfcontrole en grip op emoties. Anders doen maakt dat je je anders gaat voelen!!

Moeten we overnemen of begrenzen?” Hoe stop ik dit gedrag?” Werk jij met jongeren met escalerend gedrag en met heftige emotieregulatie problemen?

Heb jij te maken met jongeren die weglopen, storend gedrag vertonen, niet mee willen werken bijvoorbeeld vanuit traumatische ervaringen, teleurstellingen , gedragsproblemen. Dan zit je goed bij deze workshop.Wil je meer weten over hoe je als hulpverlener de jongere kan helpen de grip op zichzelf te vergroten? Wil jij aan de slag? Kom dan naar deze workshop. 

We geven een interactieve workshop over de behandelmethode DGT. We  nemen je mee in de inzet van vaardigheden en vooral over hoe je dat kunt doen op een residentiële groep. Je gaat dus vooral zelf aan de slag bij deze workshop.

7 Ontregel! Samen bouwen aan goede afspraken door Alliade en Reik

Voor cliënten geldt een enorme hoeveelheid regels wanneer deze op behandel of leefgroepen terecht komen. De doelgroep van Reik (mensen met een Licht verstandelijke beperking) hadden moeite met de hoeveelheid, de duidelijkheid, het consequent uitvoeren en het dwingende eenzijdige karakter van al die regels. We zijn gaan ontregelen! Minder regels, meer gedragen afspraken. Het resultaat was een enorme verbetering van het behandel leer en leefklimaat. Daaropvolgend is een idee en tool ontwikkeld om dit thema systematisch te kunnen behandelen. Naast de tool (een interactief bordspel) is er ook een methodiek Ontregel ontwikkeld. We nemen je in de workshop graag mee in deze methodiek die bijdraagt aan meer zelfbeschikking en autonomie voor mensen/ jongeren/ jeugd die in instellingen verblijven. Daarnaast laten we zien dat de tool ook ingezet kan worden binnen gezinnen en teams. We nemen de mensen mee en laat ze aan de hand van een bestaande regel het spel spelen en laat ze de kracht van een gedragen afspraak ervaren.

Ontregel is een uitdagend bordspel waarmee je regels beoordeelt op nut en draagvlak. Schaf je de regel af, of buig je hem om in een gezamenlijke afspraak.Ontregel speel je bijvoorbeeld met cliënten, collega’s, in teams, met ouders of verwanten. Het resultaat van ontregel is minder regels, meer gezamenlijke afspraken, meer zelfbeschikking, regie en inspraak! Tijdens het spelen van Ontregel tijdens de workshop ontdek je de kracht van een gedragen afspraken ten opzichte van regels. De tool wordt ondersteund door een methodiek die voor workshopdeelnemers gratis mee te nemen is.

8 Registratie van verplichte zorg per 1-1-2020 door GGZ Nederland

Toepassen van vrijheidsbeperking is niet nieuw. Maar onder de Wvggz wordt wel alles anders. Zo ook de definities en wijze van registreren van verplichte zorg. Met een grote delegatie vanuit het ggz veld (ook jeugd ggz) is een definitieset  ontwikkeld die past bij de Wvggz en de praktijk van de ggz. Daarbij is ook een voorstel voor registratie van deze verplichte zorg ontwikkeld. Want conform de wet is iedere instelling verplicht om alle toepassingen van verplichte zorg te registreren. Registratie: saai, tijdrovend en meer administratieve lastendruk? Ja.Toch heeft de werkgroep getracht het zo eenduidig, eenvoudig en efficient mogelijk te ontwerpen. Graag nemen we u mee in alle vormen van verplichte zorg en de wijze van registeren. En natuurlijk is hier alle gelegenheid om vragen te stellen. 

Ben jij aandachtsfunctionaris Argus? Wvggz? Dan is deze workshop van waarde voor jou.

9 Therapieresistente internaliserende problematiek: een ander perspectief op ernstig en aanhoudend zelfdestructief gedrag door Karakter

Ernstig zelfdestructief gedrag bij adolescenten vormt een toenemend maatschappelijk probleem, met name bij een kleine groep patiënten die moeilijk behandelbaar blijkt. Bestaande formele richtlijnen voor behandeling blijken bij deze groep, waarbij vaak sprake is van complexe comorbiditeit, in de klinische praktijk van beperkte waarde. Dit is niet alleen frustrerend voor patiënten, maar vaak ook traumatiserend voor ouders en hulpverleners.In deze workshop besteden we aandacht aan een holistisch diagnostisch concept voor therapieresistente internaliserende problematiek (TRIP). Belangrijke onderleggers worden gezien in een deels overbeschermende opvoedingsstijl van ouders, verstoord verlopen gehechtheid, (micro)traumataen niet onderkende sociale angst. Aanwezige internaliserende en externaliserende problematiek worden hierbij beschouwd als uitingen van vermijdingsgedrag. De kennis betreffende de TRIP-hypothese helpt om jongeren hun zelfdestructief gedrag te doen verminderen. Daarmee wordt de inzet van dwang-& drangmaatregelen tot een minimum beperkt.

10 Een open deur: van beheersing naar verbinding door Curium-LUMC

Werken op een dagbehandeling voor kinderen met complexe psychiatrie problematiek zonder fysieke of ruimtelijke inperking. Enkele jaren terug was er op onze kinderpsychiatrische dagbehandelgroepen veel agressie en werd er vaak fysiek ingeperkt. We voelden als team sterk aan dat dit niet goed kon zijn voor de ontwikkeling van kinderen. We gooiden het roer om van beheersing naar verbinding en maakten een nieuwe start, zonder fysieke en ruimtelijke inperking. Met het Geweldloos Verzet als belangrijkste inspiratiebron ontwikkelden we een andere aanpak, waarin veel aandacht uitgaat naar commitment van ouders en maximale samenwerking met het systeem. We verbinden ons ook al met de kinderen voor we hen opnemen op de groep, zodat we vertrouwd zijn met elkaar, vanaf de eerste behandeldag. We blijven voortdurend doorwerken aan het versterken van ons lijntje met de kinderen en aan het neerzetten van een veilige en gezellige groepssfeer. We willen nooit meer terug naar de oude situatie waarin geweld (want zo zien wij fysiek inperken inmiddels!) een normaal onderdeel van de dag was.

De werkzame elementen van onze aanpak delen we graag met jullie in onze workshop.

11 Anders kijken naar hetzelfde gedrag door CCE

De sleutel tot afbouw van dwang en drang

De CCE visie ‘breed meervoudig en specifiek kijken naar probleemgedrag’ is een hulpmiddel om de betekenis van problematisch ervaren gedrag (anders) te gaan begrijpen. Wanneer de bedoeling van het gedrag (anders) begrepen wordt, kan dat handvatten geven tot anders omgaan met het gedrag.

Wanneer dwang en drang wordt ingezet hebben we direct de opdracht om een plan te maken dit af te bouwen. De visie en werkwijze zoals we die hanteren bij het CCE kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Graag delen we een good practice met de deelnemers, in de hoop mensen te inspireren.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.