Programma & workshops

Download hier het programma met de workshopindeling!

Met twee keynote speakers in de personen van Peter Dijkshoorn en Frederique Coelman is het plenaire gedeelte bestuurlijk goed gevuld. Maar wat zegt het veld, wat zeggen de jongeren zelf? Drie collega’s uit het veld nemen deel aan het plenaire gedeelte. We stellen ze graag voor: 

OBC – Saranda 
Saranda, 26 jaar oud en werkt voor de organisatie Intermetzo Pluryn op een open intensieve behandelgroep voor meisjes en jongens. Zij is van mening dat er zeker wat veranderd kan worden in het huidige beleid binnen de jeugdzorg met betrekking tot het afzonderen.

ExpEx – evaringsdeskundige Lorydana
Lorydana is 25 jaar en heeft sinds kort pas haar leven op orde. Ze heeft sinds haar elfde ervaring met de gesloten Jeugdzorg. In totaal heeft ze zes jaar “gesloten” gezeten. Lorydana vindt wel wat van gesloten zorg!

GGZ – Willem
Willem, 29 jaar en sinds november 2016 werkzaam bij Curium-LUMC op een klinische behandelgroep voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis, in de leeftijd van 6-12 jaar. En ook geregeld te maken met dwang en drang. Vanuit zijn rol als sociotherapeut en VIM-lid ben ik erg gericht op hoe we vrijheidsbeperking van kinderen (en jongeren) verder kunnen terugdringen.

Aan kennis, kunde en ervaring geen gebrek. De zaal kan zich mengen in het gesprek door gebruik te maken van Mentimeter. Hamp Harmsen leidt de discussie. 

En passend bij dit interactief congres met inspirerende workshops werken we met een “marktconcept”. Je shopt tijdens het congres zelf waar je heen wilt en hoeft dit niet vooraf aan te geven. Er zijn drie rondes van 50 minuten. Hieronder de workshops op een rij! Om je vast voor te bereiden … 

1 Samen voor een vermindering van dwang en drang door Yulius Centrum

Het terugdringen van dwang en drang in de zorg gaat ook over dwang en drang in de samenwerking. De machteloosheid die je als hulpverlener en netwerk of ketenpartner kunt ervaren kan leiden tot een paralelproces, nl dwang en drang naar elkaar. In het huidige stelsel wordt er soms vanuit machteloosheid gegrepen naar machtsmiddelen om bepaalde zorg in te (laten) zetten.

Aan de hand van een casus waarbij een jongen die bekend is bij de jeugdbescherming in een crisissituatie met een IBS gedwongen moet worden opgenomen in de jeugd ggz gaan we met de workshopdeelnemers interactief aan de slag met de beslismomenten in het traject van aanmelding, opname en ontslag. We staan stil bij alle beslismomenten. Wat zijn de opties, welke keuzes worden er gemaakt of had je kunnen maken en waarom. En hoeveel dwang en drang wordt daar voor gebruikt.

2 Geweldloos Verzet en Verbindend Gezag door GGZ Noord Holland Noord 

‘Een inspirerende en andere manier van omgaan met onacceptabel gedrag’

Agressie, geweld en andere vormen van onacceptabel gedrag (zoals: vermijding, eetproblemen, schoolweigering drugsgebruik, etc.) kunnen menig opvoeder, leerkracht maar ook hulpverlener tot wanhoop drijven. Vaak wordt gepleit voor een harde aanpak, maar escalatie ligt dan al gauw op de loer. Toegeven of opgeven is evenmin een bevredigende optie. Beide manieren van reageren leiden vaak tot toenemende machteloosheid waarmee de kans op een vicieuze cirkel van (verdere) escalatie toeneemt.

Geïnspireerd door o.a. Gandhi, Martin Luther King jr en John Lennon ontwikkelde de Israëlische hoog leraar psychologie, Haim Omer geweldloos verzet vanuit de sociaal-politieke hoek naar de hulpverlening. Geweldloos Verzet is een onderscheidende methode gericht op het stoppen van onacceptabel gedrag. De basis van de methodiek is een stevig maar geweldloos verzet tegen het onacceptabele gedrag gecombineerd met vaardigheden gericht op het voorkomen van escalaties en het verstevigen van de onderlinge relatie. Want wanneer de onderlinge relatie goed is, is er simpelweg minder ruimte en reden voor onacceptabel gedrag.

Wij zullen je op een interactieve wijze iets vertellen over de achtergrond van deze krachtige en inspirerende methodiek, die haar kracht internationaal reeds ruimschoots heeft bewezen. En daarbij willen we de vertaalslag naar de ervaringen met Geweldloos Verzet in het terugdringen van dwang en drang in de praktijk met jullie delen.

3 De HIC- Jongeren Monitor; inzicht in je afdeling! door Karakter en Reinier van Arkel

Het bieden van humane en agressievermijdende zorg is in de psychiatrie een belangrijk thema, m.n. op de zogenoemde psychiatrische high & intensive care (HIC). In navolging van de volwassenenpsychiatrie is nu de HIC monitor voor de HIC voor jongeren (HIC- Jongeren) ontwikkeld.

In deze workshop zullen we stilstaan bij de onderdelen van de HIC- Jongeren monitor. We bespreken de basis die de HIC- Jongeren monitor legt voor het verder terugdringen van dwang en drang. Omdat dwang en drang niet alleen binnen psychiatrische crisisafdelingen voor jongeren toegepast worden is het belangrijk om de HIC- Jongeren monitor in breder verband te bespreken, zodat de kennis hierover ook met jongerenzorgorganisaties gedeeld kan worden. Zodoende kunnen we binnen een breder hulpverleningsveld, van elkaar lerend, de zorg aan jongeren verbeteren

4 Minder repressief werken? Schematherapeutisch werken! door O.G. Heldringstichting

Na uitleg over wat SafePath inhoudt en een korte theoretische schets van de Schematherapie zullen we op interactieve wijze demonstreren hoe je inzicht kan krijgen in de functie van het problematisch gedrag van jongeren, en wat dit betekent voor de interventie die je kiest als reactie op dat gedrag.  Deze methodiek draagt bij aan het terugdringen van escalaties en het gebruik van dwang – en drangmiddelen. 

Dwang en drang dienen binnen de Jeugdzorg+ zo spaarzaam mogelijk te worden ingezet. Geen enkele jeugdzorgwerker vindt het wenselijk om restrictief te handelen, maar in de praktijk gebeurt het méér dan nodig is. SafePath is een methodiek om behandelteams te trainen en coachen om effectief te reageren op probleemgedrag. De methodiek combineert principes en technieken van Schematherapie, een evidence-based therapie voor persoonlijkheidsstoornissen, met Positieve Psychologie (Bernstein, van OorsouwCandel, & Clercx, 2018). De centrale focus ligt op schemamodi (gemoedstoestanden) die snel kunnen escaleren in geweld. SafePath coacht jeugdzorgwerkers om schemamodi te herkennen en hierop aan te sluiten, met oog voor basisbehoeften van jongeren zoals gehechtheid en grenzen. Een recente studie (van Wijk-Herbrink et al., 2018) toont aan dat SafePath leidt tot een beter leefklimaat en minder restrictief handelen door jeugdzorgwerkers. In deze workshop laten we jullie kennis maken met deze methodiek. 

5 De uitdagingen van het terugdringen van dwang en drang op een bovenregionale KIB jeugdkliniek door Youz

In Nederland is het aantal bedden voor adolescenten met zeer complexe problematiek beperkt. Het aantal neemt eerder af dan toen. In de Zomer van 2018 moest de Zilvermeeuw, klinisch Centrum voor Intensieve behandeling van Youz Den Haag tijdelijk zijn deuren sluiten. In de periode tot heropening ( januari 2019) is een heel nieuw behandelprogramma geschreven, gebaseerd op de beginselen van MBT (Metalization Based Therapy). Tijdens deze workshop worden de deelnemers meegenomen waarom voor MBT gekozen is en hoe dit nieuwe behandelprogramma vormgeven is. Er wordt ingegaan op de kenmerken van de patiëntenpopulatie en de uitdadingen die deze patiëntenpopulatie met zich meebrengt. Besproken zal worden hoe de behandelvisie bijdraagt aan het verminderen van dwang en drang en aan herstel gewerkt kan worden. Stil gestaan wordt waarom het een enorme uitdaging is KIB bedden voor jongeren te openen, ondanks het feit dat meer geld voor deze doelgroep wordt vrijgemaakt.

6 Regie over grenzen heen door Karakter en Bijzonder Jeugdwerk

De inzet van emotieregulatievaardigheden binnen de gesloten kader. Verbinding tussen jeugdzorg + en HIC afdeling.
De validerende werking van DGT bij emotionele ontregeling en escalerend gedrag!

“Moeten we overnemen of begrenzen?” Hoe stop ik dit gedrag?”
Werk jij met jongeren met escalerend gedrag en met heftige emotieregulatie problemen? Heb jij te maken met jongeren die weglopen, storend gedrag vertonen, niet mee willen werken bijvoorbeeld vanuit traumatische ervaringen, teleurstellingen , gedragsproblemen. Dan zit je goed bij deze workshop. Wil je meer weten over hoe je als hulpverlener de jongere kan helpen de grip op zichzelf te vergroten? Wil jij aan de slag? Kom dan naar deze workshop. We geven een interactieve workshop over de behandelmethode DGT. We nemen je mee in de inzet van vaardigheden en vooral over hoe je dat kunt doen op een residentiële groep. Je gaat dus vooral zelf aan de slag bij deze workshop.

7 Ontregel! Samen bouwen aan goede afspraken door Alliade en Reik

Ontregel is een uitdagend bordspel waarmee je regels beoordeelt op nut en draagvlak en is sinds augustus 2019 voor (zorg)instellingen beschikbaar. Schaf je de regel af, of buig je hem om in een gezamenlijke afspraak. Ontregel speel je bijvoorbeeld met cliënten, collega’s, in teams, met ouders of verwanten. Het resultaat van ontregel is minder regels, meer gezamenlijke afspraken, meer zelfbeschikking, regie en inspraak! Tijdens de workshop ontdek je de kracht van een gedragen afspraken ten opzichte van opgedragen regels. Ontregel leidt tot meer autonomie en een verbeterd leef en leerklimaat en helpt bij het afbouwen van vrijheid beperkende maatregelen. De tool wordt ondersteund door een methodiek die voor workshopdeelnemers gratis mee te nemen is.

8 Een ander behandelperspectief op ernstig en aanhoudend zelfdestructief gedrag door Karakter

Ernstig en aanhoudend zelfbeschadigend gedrag bij jongeren vormt een toenemend probleem binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugdzorg+, met name bij een kleine groep patiënten die moeilijk behandelbaar blijkt. Deze jongeren vertonen vaak een combinatie van suïcidaal gedrag, zelfbeschadigend gedrag, (anorectische) eetproblemen en emotie-regulatieproblemen. Bestaande behandelingen blijken bij deze groep met complexe problematiek in de praktijk weinig verbetering te geven.

In deze workshop besteden we aandacht aan belangrijke onderleggers voor de aanwezige problematiek, die worden gezien in een deels overbeschermende opvoedingsstijl, verstoord verlopen gehechtheid en niet onderkende sociale angst. Daarbij worden de emotionele gedragsproblemen die jongeren laten vertonen, gezien als uitingen van ‘uit de klauwen gelopen’ vermijdingsgedrag.
Daarnaast besteden we aandacht aan belangrijke behandelinterventies die volgen uit de behandelvisie en die helpen om dwang- & drangmaatregelen tot een minimum te beperken.

9 Een open deur: van beheersing naar verbinding door Curium-LUMC

Werken op een dagbehandeling voor kinderen met complexe psychiatrie problematiek zonder fysieke of ruimtelijke inperking. Enkele jaren terug was er op onze kinderpsychiatrische dagbehandelgroepen veel agressie en werd er vaak fysiek ingeperkt. We voelden als team sterk aan dat dit niet goed kon zijn voor de ontwikkeling van kinderen. We gooiden het roer om van beheersing naar verbinding en maakten een nieuwe start, zonder fysieke en ruimtelijke inperking. Met het Geweldloos Verzet als belangrijkste inspiratiebron ontwikkelden we een andere aanpak, waarin veel aandacht uitgaat naar commitment van ouders en maximale samenwerking met het systeem. We verbinden ons ook al met de kinderen voor we hen opnemen op de groep, zodat we vertrouwd zijn met elkaar, vanaf de eerste behandeldag. We blijven voortdurend doorwerken aan het versterken van ons lijntje met de kinderen en aan het neerzetten van een veilige en gezellige groepssfeer. We willen nooit meer terug naar de oude situatie waarin geweld (want zo zien wij fysiek inperken inmiddels!) een normaal onderdeel van de dag was.

De werkzame elementen van onze aanpak delen we graag met jullie in onze workshop.

10 Vrijheid blijheid door CCE

Meervoudig kijken naar hetzelfde gedrag als de sleutel tot afbouw van dwang en drang

Probleemgedrag is context gebonden. Het is in de context en in de relatie dat de betekenis ‘probleem’ aan gedrag wordt gegeven. Gedrag heeft altijd een betekenis; in díe specifieke context voor díe unieke persoon. De illusie kan bestaan dat je met dwang en drang ‘probleemgedrag’ onder controle kan krijgen/ kan verminderen.

Aan de hand van een animatiefilmpje en een casus nemen we je mee in breed, meervoudig en specifiek kijken, wat helpend kan zijn om uit de houtgreep te komen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Wanneer dwang en drang wordt ingezet hebben we direct de opdracht om een plan te maken dit af te bouwen. De visie en werkwijze zoals we die hanteren bij het CCE kan hierbij een hulpmiddel zijn.
Graag delen we een good practice met de deelnemers, in de hoop mensen te inspireren.

11 STRESSLESS; een ervaringsworkshop door KIES buro voor weerbaarheid

Door oplopende spanning en stress is het moeilijk om aangeleerde vaardigheden toe te passen. Tijdens en voor heftige situaties is het dus van essentieel belang dat je je spanning/stress kunt reguleren. In deze workshop onderzoeken we je eigen spanningsreacties en belichten we vier eenvoudige technieken om je spanning te verminderen, zodat je de kennis en aangeleerde weerbaarheidstechnieken weet toe te passen. Je leert hoe je snel kunt schakelen om weer controle te krijgen over de situatie waardoor je dwang en drang mogelijk kunt verminderen. We geven inzicht in wat stress voor invloed heeft op je lijf en functioneren. We maken hierbij onderscheid tussen langdurige stress en de acute stress. Door oefeningen met behulp van trainingsacteurs ga je ervaren wat stress met jou doet, want ieder persoon reageert anders. We geven je stressless technieken, welke je helpen om jezelf en de situatie weer onder controle te krijgen of te houden.

12 Spiegelen met jongeren uit de JeugdzorgPlus door JSO

In het onderzoek Leren van herhaald beroep in de JeugdzorgPlus geven jongeren zelf aan dat de hulp die zij hebben gekregen, onvoldoende aansluit. In deze workshop gaan we spiegelen: we luisteren naar de levensverhalen van jongeren die meerdere malen in de JeugdzorgPlus verbleven hebben, en nemen dit als startpunt om met elkaar te leren. In drie rondes gaan we met elkaar aan de slag en doen we inzichten op vanuit het perspectief van jongeren zelf. Net als in het onderzoek, waarin spiegelgesprekken zijn georganiseerd.

13 Risicogedrag begrijpen en vertalen naar beleid door GRIP

Zorgprofessionals voelen vaak wel aan dat er verhoogd risico is op bijvoorbeeld agressie, suïcide of brandstichting. Goede risico taxatie is bedoeld om dit “aanvoelen” in woorden te vertalen, de ernst in te schatten en te bekijken hoe het risico verlaagd kan worden. In deze workshop oefen je deze zaken aan de hand van GRIP risicotaxatie, een instrument dat aansluit op de taal en beleving van zorgprofessionals.

De 23 items van GRIP kunnen in enkele minuten worden ingevuld en de uitkomsten kunnen direct worden vertaald naar het verpleegkundig proces en behandelbeleid.

De workshop wordt gegeven door twee ontwikkelaars van GRIP: Carla de Bruyn, senior psychiatrisch verpleegkundige en Cees Baas, psychiater. Door een trainingsacteur wordt een reële casus gepresenteerd die je onder leiding van Carla en Cees met je collega’s bespreekt en analyseert. Vervolgens bekijken jullie wat je zou kunnen doen om het risico te verlagen. Deze workshop leert je op een gestructureerde manier met risico om te gaan: herkennen, beschrijven, inschatten en hanteren.

14 Repressie in de jeugdzorg door Altra

Repressie is het doelbewust handelen van medewerkers waarbij jongeren schade wordt toegebracht, maar kent ook een subtielere vorm wanneer de vrijheid of autonomie van jongeren onwettig of willekeurig wordt ingeperkt. Repressie leidt vooral tot stress wanneer jongeren het handelen van medewerkers als onveilig, onvoorspelbaar of oneerlijk ervaren. Behalve dat repressie een effectieve behandeling in de weg staat, worden er soms kinderrechten geschonden. Ook de professionals hebben last van repressie in de instellingen. Op groepen waar jongeren veel repressie ervaren, komen burn-out, arbeidsverzuim en uitval van personeel regelmatig voor. Echter, de scheidslijn tussen opvoeden en structuur bieden aan de ene kant en repressie aan de andere kant is soms maar dun.

In deze workshop leren deelnemers repressie te herkennen en gaan ze zelf op zoek naar oorzaken van repressie en naar mogelijkheden om repressie terug te dringen.

15 Hoe werk je samen en hoe blijft de interactie met de cliënt veilig? door Jeugdhulp Friesland

Leer beter om te gaan met vijandige interacties en doelgroepen die niet willen samenwerken.
Uit onderzoek blijkt dat interactie in elk geval de helft van de effectiviteit van een team bepaalt. De manier waarop de interactie plaatsvindt is een succesfactor voor een effectief team. Zeker als je weet wat je moet doen als je te maken krijgt met non-coöperatie of vijandige interacties. Waarin machtsmisbruik, onderhandeling en separeren op de loer liggen.

In deze workshop kun je proeven aan een effectievere manier van interactie en ontdek je hoe je kritisch durft te zijn naar je eigen interactievaardigheden in het contact met de cliënt op een haarscherpe en speelse methode, namelijk m.b.v. de mat-training.
Belangrijke thema’s hierbij zijn:
– Hanteer je grenzen op de rood-groene mat
– Ontdek hoe je regie voert of behoudt met de methode: van wie is de tas?
– En houd daarbij rekening met de (on)mogelijkheden van jezelf en de ander

16 Stel jij jongeren in staat om samen te beslissen in de gesloten jeugdzorg? door iHUB Ontwikkelplein

Gezocht: professionals in de jeugdzorg en jeugd-ggz die vandaag samen met jongeren en ouders mee willen beslissen. Wij hebben jullie feedback en input hard nodig!

Jongeren zelf laten beslissen over jeugdzorg. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat dit de zorg ten goede komt. Jongeren zelf willen graag meebeslissen, ze zijn hier alleen niet altijd toe in staat. Daarom zijn wij gestart met een pilot Samen Beslissen. Samen met jongeren, ouders en professionals. Hier is een eerste idee uit voortgekomen. De groep is nu zover dat ze het idee willen pitchen bij professionals binnen jeugdzorg en jeugd-ggz. Waar lopen jullie als professionals tegenaan? Zou Samen Beslissen in de gesloten jeugdzorg kunnen werken in de praktijk? Wat zijn de uitdagingen?

In onze interactieve workshop dagen we jullie uit: denk en beslis met ons mee hoe we van deze pilot een concreet experiment kunnen maken binnen de gesloten jeugdzorg. Jouw kennis en ervaring is van onschatbare waarde!

17 Preventie van dwangvrije zorg door methodiek Gezinsbehandeling door Horizon

Niemand wil dat een kind of jongere uit huis geplaatst wordt, maar soms lijkt het niet anders te kunnen. Nog altijd worden veel kinderen en jongeren met gedragsproblemen uit huis geplaatst, omdat het dagelijkse leven binnen het gezin ernstig wordt verstoord. Cruciale vraag is natuurlijk: is uithuisplaatsing wel altijd nodig en is er geen betere oplossing?

18 Leven en werken in een kleinschalige voorziening, hoe anders is dat? door Pluryn

Maatwerk leveren, een ontwikkelgericht leefklimaat, vermindering van drang en dwang; dat zijn de huidige trends in de jeugdhulp. De ontwikkeling van kleinschalige voorzieningen, als alternatief voor (gesloten) residentiële jeugdhulp, sluit daar perfect op aan. Het achterliggende idee is dat een kleinere groepsgrootte en stabiliteit in opvoeders meer mogelijkheden bieden om rust en veiligheid te creëren. De jeugdige krijgt de ruimte om nieuw vertrouwen en veerkracht te ontwikkelen en een betere relatie aan te gaan met zijn of haar behandelaar of begeleider. Dat is een essentiële voedingsbodem voor een positieve uitkomst van de behandeling. Enkele jeugdhulpinstellingen vormen hun aanbod momenteel (deels) om naar kleinschalige voorzieningen. Maar zorgen deze kleinschalige voorzieningen inderdaad voor effectievere zorg aan jongeren met ernstige gedragsproblemen en veelal bijkomende problematiek? Om op deze vraag een antwoord te krijgen, gingen jeugdhulpinstellingen in gesprek met professionals en jongeren van kleinschalige groepen en zijn de doelgroep en het leefklimaat onderzocht.
In deze workshop praten we je graag bij over de resultaten van dit onderzoek. Ook gaan we samen met een professional van een kleinschalige voorziening het gesprek aan en wisselen we ervaringen uit om van elkaar te leren. Tot slot nemen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kleinschalige voorzieningen onder de loep.

19 Ik ben niet te vertrouwen, je JIM wel! door Horizon

JIM, jouw steun en toeverlaat binnen de jeugdzorg!
“Hulpverleners?! Die zijn maar tijdelijk en niet te vertrouwen”
Tijdens deze workshop neem ik je mee in de gedachtegoed van het werken met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor). Een JIM die werkt als vertrouwenspersoon, die de jongere écht kent, en die onvoorwaardelijk bij de jongere betrokken wilt en kan zijn. JIM’s zijn ooit in het leven geroepen om uithuisplaatsing te voorkomen. Inmiddels werken wij ook binnen de Gesloten Jeugdzorg met JIMs, en het is een feest!

Kom naar deze workshop om te ontdekken wat een JIM in het leven van een jongere kan doen en wat voor toevoeging het heeft binnen een behandeling. Ook kan je zelf deze workshop zelf in gesprek met een JIM en aan het denken gezet worden door een eerlijk verhaal.

20 Hoe bevorder je gezinsgericht werken in JeugdzorgPlus instellingen? door Pluryn

Bij de plaatsing van een jongere in een JeugdzorgPlus instelling is er sprake van een beperking van vrijheden. De behandeling en het verblijf dienen wel op een manier vorm gegeven te worden waarbij jongeren en ouders zich veilig en gehoord voelen. Gezinsgericht werken is daarbij een belangrijk element. Tijdens deze workshop zullen we je meenemen in het onderzoek naar gezinsgericht werken in de JeugdzorgPlus en daarna aan de hand van stellingen in gesprek gaan over hoe er meer gezinsgericht gewerkt kan worden in residentiële jeugdzorginstellingen; wat is er nodig, wie is waar verantwoordelijk voor, welke moeilijkheden kom je tegen, e.d. Vind jij gezinsgericht werken ook belangrijk en heb je wellicht ideeën over hoe dit het beste kan of wil je weten wat de resultaten van het onderzoek zijn, kom dan naar deze workshop!

21 Uitwisseling Jeugdhulp en Jeugd-GGZ: Kwalitatief goede jeugdhulp is van ons samen door IGJ

Als inspecteur zie ik tijdens elk bezoek dingen waarvan ik wilde dat ik het geweten had toen ik zelf nog in de jeugdhulp werkte. Zo was ik bij een GGZ instelling waar de ouders van de kinderen die daar verbleven ook op de groep sliepen. In mijn tijd op de groep had ik dat als ondenkbaar beschouwd en nu zag ik dat het kon en wat het bracht. Ik had ineens geen enkel fundamenteel argument meer waarom het niet zou kunnen.

Deze inspirerende bezoeken zijn een voorrecht en ik gun ze iedereen met een hart voor de jeugdhulp. Streven is en blijft om de jeugdhulp in plaats van aanbodgericht veel meer vraag- en behoeftegericht vorm te geven. Er zijn al heel mooie voorbeelden. Maar eerlijk is eerlijk, er is nog veel te winnen.

Zuilen, schotten, wij/zij binnen de jeugdhulpketen blijven deels in stand.
De geschiedenis, achtergrond en culturen verschillen. De inzet, gedrevenheid en ambities van de medewerkers niet.

Wat zou er gebeuren wanneer medewerkers uit de Jeugd-ggz en medewerkers uit de Jeugdhulp de tijd nemen en krijgen om met elkaar mee te lopen en écht bij elkaar te kijken …. En zo is snel een simpel idee geboren en ontzettend enthousiast uitgevoerd.

Gerealiseerd door Zeg maar Alex.